watch.jpg

ShareLoc

ShareLoc

Shareloc הינו בין המוצרים הראשונים שהשיקה החברה. מטרתו שיתוף מיקום לטובת מתן סיוע בעת הצורך.
השעון הוא מכשיר טלפון הניתן לאיתור ע"י אפליקציה פשוטה ונוחה לתפעול מכל מכשיר נייד/מחשב ומוגן פרטיות על מנת שרק האדם האחראי יכול לאתר.

watch festures.jpg

SERENITY

מפרט טכני

  • מערכת ShareLoc שומרת על בטחון היקרים לך בכל עת.

  • תספק חיווי על מסלולו של הנעקב

  • תתריע על  איזורים מסוכנים

  • תודיע על ארועים משמעותיים

Shareloc 

השעון בעל יכולות איתור וניתור ברדיוס של עד 5 מ' בקירוב, בכל מזג אויר וללא קשר אם יש קליטה סלולארית בעת האיתור.

יכולות האיתור אפשריות גם אם הנעקב נמצא בין קהל אנשים או בין בניינים